សឿន ពិសិដ្ឋ

សឿន ពិសិដ្ឋ

Soeun Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning