ផង់ រតនៈ

ផង់ រតនៈ

Phong Ratanak

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning