ម៉ូវ យូហុង

ម៉ូវ យូហុង

Mov Youhong

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Canadia Bank

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS