ស៊ុំ សុខនី

ស៊ុំ សុខនី

Sum Sokny

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network