ឃិត ចាន់ រិត

ឃិត ចាន់ រិត

Khet Chan Rith

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP
  2. Website Design With CSS