តាំង ឈាងហុង

តាំង ឈាងហុង

Tang Chheang Hong

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning