តាំង ឈាងហុង

តាំង ឈាងហុង

Tang Chheang Hong

មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning