លីម លីហេង

លីម លីហេង

Lim Lyheng

មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning