អៀម ចិត្ត

អៀម ចិត្ត

Eam Chet

មកពី Cambodia International Cooperation Institute -CICI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Developer)
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming