កៅ សិទ្ឋកុសល

កៅ សិទ្ឋកុសល

Kao Sethkosal

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Developer)