ឃឿន ឃួន

ឃឿន ឃួន

Kheoun Khuon

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5