នាង គួនណូចិត្រា

នាង គួនណូចិត្រា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ី Of Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash

ស្នាដៃ