នាង គួនណូចិត្រា

នាង គួនណូចិត្រា

Neang Kuonno Chitra

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ី Of Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash