ម៉ី បូនីដ

ម៉ី បូនីដ

Mey Bonid

មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing