ហ៊ាន ម៉េងហួត

ហ៊ាន ម៉េងហួត

Hean Menghuot

មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing