នង សុធារដ្ឋ

នង សុធារដ្ឋ

Norng Sothearoth

មកពី Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing