រស់ មានសិរីរិទ្ឋ

រស់ មានសិរីរិទ្ឋ

Ros Mean Sereirith

មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing