សៀ ឆាយបញ្ញា

សៀ ឆាយបញ្ញា

Sie Chhay Panha

មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing