ហាន់ ឆាលី

ហាន់ ឆាលី

Hann Chhaly

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++