ពៅ គុម្ពី

ពៅ គុម្ពី

Pov Kompy

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++