អ៊ុល សុជាតិ

អ៊ុល សុជាតិ

Ul Socheat

មកពី Passerelles numériques Cambodia-PNC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning