ហេង​ សុបរិញ្ញា

ហេង​ សុបរិញ្ញា

Heng Soparinha

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning