វត្ថា ភក្រ្ត័រាជ

វត្ថា ភក្រ្ត័រាជ

Vutha Phakreach

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning