ស៊ូ វិឆៃ

ស៊ូ វិឆៃ

Sou Vechhai

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning