ម៉ក់ ធារ៉ា

ម៉ក់ ធារ៉ា

Mork Theara

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++