សូ សុខឃីម

សូ សុខឃីម

So Sokhim

មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. SQL Server 2008 (Developer)
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming
  5. C# Database Programming