ឌី វ៉ាន់ដេត

ឌី វ៉ាន់ដេត

Dy Vandeth

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation