ម៉ុន ហេងវណ្ណៈ

ម៉ុន ហេងវណ្ណៈ

Mon HengVannak

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++