សឿន ដា

សឿន ដា

Soeurng Da

មកពី Cambodia International Cooperation Institute -CICI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning