ដាំ រ៉ាឌី

ដាំ រ៉ាឌី

Dam Rady

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS