ឃាង ចិត្រា

ឃាង ចិត្រា

Kheang Chetra

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS