លី ទី

លី ទី

Ly Ty

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. VB.NET Beginning