ហ៊ួ សុខឃាង

ហ៊ួ សុខឃាង

Huo Sokkheang

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming