វ៉ែង ប៊ុនហេង

វ៉ែង ប៊ុនហេង

Veng BunHeng

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop