ទេព ពន្លឺ

ទេព ពន្លឺ

Tep Punleu

មកពី Human Resource University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++