អ៊ូ ឈានហាន

អ៊ូ ឈានហាន

Ou Chheanghan

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning