តូច វណ្ណភារុណ

តូច វណ្ណភារុណ

Tauch Vanphearun

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++