សាន ចន្ទ័សីហា

សាន ចន្ទ័សីហា

Sann Chanseiha

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS