កែវ រ៉ូបឺត

កែវ រ៉ូបឺត

Keo Robert

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS