ប៉ាន សុភក្រ័

ប៉ាន សុភក្រ័

Pan Sopheak

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++