ហ៊ីង ទិត្យស្យា

ហ៊ីង ទិត្យស្យា

Hing Tithsya

មកពី Prek Leap High School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS