ឡាយ ប៊ុនហេង

ឡាយ ប៊ុនហេង

Lay Bunheng

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network