ហោ សូផាវីត

ហោ សូផាវីត

Hor Sodavid

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming