ឌិន ចាន់រិទ្ឋ

ឌិន ចាន់រិទ្ឋ

Den Chanrith

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++