ឡុត ភីរក្ស

ឡុត ភីរក្ស

Loth Phirak

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop