ម៉ក តាំងយូ

ម៉ក តាំងយូ

Mak Tan yew

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Cambodia International Cooperation Institute -CICI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation