ហ៊រ ចេងហៃ

ហ៊រ ចេងហៃ

Hor Chenghay

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning