នួន សុផាត

នួន សុផាត

Noun Sophat

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Computer Foundation
  3. VB.NET Beginning