ចិត្រ ចាន់ឡៃ

ចិត្រ ចាន់ឡៃ

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming

ស្នាដៃ