ចិត្រ ចាន់ឡៃ

ចិត្រ ចាន់ឡៃ

Chet Chanloeur

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming