ទី គឹមហេង

ទី គឹមហេង

Ty KimHeng

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL