លឹម សុជាតិ

លឹម សុជាតិ

Lim Socheat

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី IT-Mall Cambodia Co.,Ltd

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP