សោម សុផាណា

សោម សុផាណា

Som Sophana

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី ខេត្តព្រះវិហារ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop